Track Magic přípravek pro čištění kontaktů 50ml

Kód výrobku: DM-AC13
Dostupnost: Na skladě
289,00 Kč
Cena bez DPH: 238,84 Kč

Množství

 

DM-AC13

Charakteristika

Track Magic je přípravek pro čištění a dlouhodobou ochranu elektrických kontaktů. Najde využití u autodráh pro čištění drah, u modelové železnice při čištění okolků a kolejnic. Přípravek nenapadá plasty, pěnové hmoty, akryláty ani barvy.

Součástí balení je praktická nádobka, pipeta, houbička a štětec. Obsah 50 ml.

Způsob použití

  • Přípravek aplikujte pomocí přiložené houbičky roztíráním na kovové povrchy.

Bezpečnostní upozornění

Varování! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte v temnu mimo dosah dětí.Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.


Parametry

Obsah50 ml
Informace o balení výrobku
Rozměry16,0 x 5,0 x 5,0 cm
Hmotnost0,123 kg